Γάμος-Βάπτιση-Εκδηλώσεις
/customerDocs/defaultCatImages/events.png

Tresor By Marina - Οργάνωση Γάμου Βάπτισης Μπομπονιέρες Μαρούσι

Ερμού 6, Μαρούσι, Αττικής

Εδώ και 23 χρό­νια το Tresor by Marina ο πιο fresh & stylish προ­ο­ρι­σμός στο Μα­ρού­σι.

Πλέον η Μα­ρί­να με το μο­να­δι­κό γού­στο και εμπει­ρία της ανα­λαμ­βά­νει και το Γάμο σας ή τη Βά­πτι­ση των παι­διών σας. Πλαι­σιω­μέ­νη από επαγ­γελ­μα­τί­ες από το χώρο της φω­το­γρά­φι­σης/βι­ντε­ο­σκό­πη­σης, του στο­λι­σμού, του catering και των γλυ­κών, αλλά και σε συ­νερ­γα­σία με τα κα­λύ­τε­ρα κτή­μα­τα αλλά και με τα πλέον ευ­φά­ντα­στα προ­σκλη­τή­ρια εγ­γυά­ται μια εκ­δή­λω­ση που θα μεί­νει για πάντα χα­ραγ­μέ­νη στη μνήμη σας αλλά και των κα­λε­σμέ­νων σας.

Τα μο­να­δι­κά σχέ­δια της Μα­ρί­νας κυ­κλο­φο­ρούν και σε μπο­μπο­νιέ­ρες για βά­πτι­ση και γάμο που δια­φο­ρο­ποιού­νται από τον αντα­γω­νι­σμό, δί­νουν ένα ξε­χω­ρι­στό ύφος που συν­δυά­ζει υψηλή σχέση ποιό­τη­τας/τιμής για εσάς που θέ­λε­τε να ξε­χω­ρί­ζε­τε στις επι­λο­γές σας.

Ο συν­δυα­σμός της υψη­λής ποιό­τη­τας των πρώ­των υλών, όπως η με­γά­λη ποι­κι­λία υφα­σμά­των, οι ημι­πο­λύ­τι­μες πέ­τρες, τα κρύ­σταλ­λα, το δέρμα, το ασήμι, το ατσά­λι, ο χαλ­κός και το ξύλο, δη­μιουρ­γούν δια­κό­σμη­ση αλλά και μπο­μπο­νιέ­ρες με άποψη, ύφος και ποιό­τη­τα για εσάς που θέ­λε­τε να ξε­χω­ρί­ζε­τε τις μο­να­δι­κές στιγ­μές του γάμου σας ή της βά­πτι­σης του μωρού σας.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΕΙΔΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ ΓΑΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΑΜΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΠΑΚΕΤΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΣΕΤ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ.ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΣΕΤ ΓΑΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΣΕΤ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΓΑΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΚΑΡΑΦΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΣΤΕΦΑΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

 - 

ΛΑΔΟΠΑΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----